Jak prawidłowo odwołać się od decyzji ZUS?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie są ostateczne i w przypadku niezgadzania się z nimi, możemy złożyć odwołanie. Otwiera to możliwość do dochodzenia swoich praw i rozpoczyna postępowanie odwoławcze. W jaki sposób złożyć odwołanie zgodnie z prawem i o czym trzeba pamiętać, aby było ono poprawne?

W jaki sposób można złożyć odwołanie?

W momencie, w którym nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez ZUS, przysługuje nam prawo złożenia odwołania od tej decyzji. Odwołanie można składać do miesiąca od uzyskania decyzji. Odwołanie powinniśmy złożyć w odpowiednim oddziale ZUS (odwołanie składa się do Sądu za pośrednictwem ZUS), który doręczył nam decyzje. Istnieje możliwość złożenia jej w formie ustnej lub pisemnej. W odwołaniu powinny znaleźć się w szczególności takie informacje jak:

  • numer decyzji
  • uzasadnienie naszego odwołania
  • własnoręczny podpis
  • zakres zaskarżenia decyzji
  • wskazanie środków dowodowych jakie przeprowadzić ma Sąd

Odwołanie musi spełniać wymogi formalne. Co więcej, odwołania wcale nie musimy składać osobiście i możemy zrobić to za pośrednictwem naszego pełnomocnika prawnego. Warto, więc jeżeli mamy wątpliwości co do złożenia odwołania, oraz tego jak sformułować odwołanie, skorzystać z pomocy prawnika. Kancelaria prawna w Szczecinie – radca prawny Wojciech Chmurak oferuje kompleksowe usługi z zakresu Prawa Ubezpieczeń Społecznych. Doświadczeni prawnicy pomogą w złożeniu odwołania od decyzji oraz udzieli profesjonalnej porady prawnej.

Co się dzieje z odwołaniem?

ZUS ma 30 dni na podjęcie decyzji co do Twojego odwołania. Jak wskazuje praktyka na tym etapie, co do zasady, ZUS nie przychyla się do złożonego odwołania i sprawę kieruje do Sądu. Jeżeli ZUS uzna Twoje odwołanie za zasadne, wtedy nastąpi zmiana lub uchylenie decyzji. Jednak, jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione, wtedy sprawa trafia do sądu. Sąd powiadamia obie strony o terminie rozprawy oraz ewentualnych postanowieniach. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku w sprawie decyzji i odwołania ZUS. Co więcej, warto pamiętać, że na wniosek złożony do tygodnia od wydania wyroku, możemy uzyskać uzasadnienie decyzji sądu.

Jeżeli nie zdradzamy się z wyrokiem, możemy złożyć apelację. Zostanie ona rozstrzygnięta przez sąd drugiej instancji. Wyrok wydany przez sąd apelacyjny jest prawomocny, w związku z tym, po uzyskaniu niezadowalającego nas wyroku, możemy jedynie złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, w przypadku, gdy zachodzą przesłanki do jej wniesienia.

Jeżeli więc mamy wątpliwości co do wydanej decyzji, warto podjąć kroki odwoławcze. Skorzystanie z pomocy prawnika może znacząco ułatwić nam cały proces, a nawet wpłynąć na jego rezultat. Profesjonalna pomoc prawna ułatwi nam złożenie poprawnego odwołania, a w przypadku rozprawy, może okazać się niezbędna.