Jazda po alkoholu – Dobrowolne poddanie się karze

Jazda pod wpływem

Jazda po alkoholu (https://obronca24h.pl/jazda-po-alkoholu/) jest jednym z często popełnianych przestępstw. Na polskich drogach policjanci codziennie zatrzymują pijanych kierowców. Co grozi za jazdę po pijanemu? Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za prowadzenie pojazdu mechanicznego (np. samochodu) w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat. Sąd orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sprawa o jazdę po alkoholu jest występkiem, czyli przestępstwem zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności od miesiąca do maksymalnie 3 lat (art. 7 kk). W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się więc zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

Zgodnie z art. 335 § 1 kpk, prokurator może wystąpić z takim wnioskiem zamiast aktu oskarżenia, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

W myśl art. 335 § 2 kpk, prokurator może również dołączyć ten wniosek do aktu oskarżenia, pod warunkiem, że okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną
osiągnięte. Wniosek, o którym mowa w art. 335 kpk, sąd rozpatruje na posiedzeniu, o którego terminie zawiadamiane są strony. Najpóźniej na tym właśnie posiedzeniu oskarżony może wycofać zgodę na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk. Wycofanie zgody na dobrowolne poddanie się karze skutkuje zwróceniem sprawy prokuratorowi, który następnie występuje do sądu z „normalnym” aktem oskarżenia. Sprawa od tego czasu będzie rozpatrywana już w trybie zwyczajnym.

Wielu podejrzanych podejmuje zbyt pochopną decyzję o dobrowolnym poddaniu się karze. Może się okazać, że w sprawie istnieją okoliczności przemawiające np. za warunkowym umorzeniem postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania () następuje na okres próby od roku do 3 lat. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o jazdę po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać prawo jazdy). Zgodnie z art. 66 § 1 kk, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli:

  • sprawca popełnił czyn zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat
  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
  • okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
  • postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności ni popełni przestępstwa.

W sprawie o jazdę po alkoholu najlepiej jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny obrońca dołoży wszelkich starań, aby oskarżony uzyskał możliwie jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie Sądu.

Jakie są przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania? Rozwiej swoje wątpliwości: https://www.warunkoweumorzeniepostepowania.pl/jazda-po-alkoholu/