Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

spotkanie z prawnikiem

Rozwód to nie tylko trudny emocjonalnie proces, ale także skomplikowana procedura prawna. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sprawę jest konieczność podziału wspólnego majątku nabywanego w czasie trwania małżeństwa. Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć tę kwestię, zwracając uwagę na kluczowe aspekty prawne i praktyczne.

Kto ustala podział majątku po rozwodzie?

Pierwszym etapem w podziale majątku po rozwodzie, podczas postępowania sądowego z zakresu prawa rodzinnego, jest ustalenie wartości wspólnego majątku, czyli tego, który został nabyty przez małżonków od dnia zawarcia małżeństwa do dnia jego rozwiązania. W polskim systemie prawnym małżonkowie mogą samodzielnie opracować podział majątku, który następnie zostanie zatwierdzony przez sąd. Oznacza to, że jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się co do podziału swojego majątku, mogą sami sporządzić umowę o jego podziale, a sąd jedynie zatwierdzi takie porozumienie.

W przypadku braku porozumienia między małżonkami, kwestia podziału majątku zostaje rozstrzygnięta przez sąd. Sąd przyjmuje zasadę równego podziału wspólnego majątku, jednak może uwzględnić indywidualne okoliczności danej sprawy i wyłączyć z podziału część majątku jednego z małżonków. Przy ustalaniu takiego podziału sąd bierze pod uwagę m.in. wkład poszczególnych małżonków w gromadzenie majątku, czas trwania małżeństwa, potrzeby dzieci oraz innych członków rodziny.

Czy od zasądzonego podziału majątku można się odwołać?

W przypadku, gdy którykolwiek z małżonków nie zgadza się z orzeczeniem sądu co do podziału majątku, istnieje możliwość złożenia środka odwoławczego – apelacji lub skargi kasacyjnej, korzystając ze wsparcia np. Kancelarii Adwokackiej Elżbiety Olejnik. Warto jednak zauważyć, że apelacja musi zostać wniesiona w terminie 14 dni od doręczenia postanowienia sądu, a skarga kasacyjna – w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia prawomocnego postanowienia.

W przypadku apelacji sąd drugiej instancji dokonuje ponownego rozpatrzenia sprawy i może zmienić orzeczenie sądu pierwszej instancji, utrzymać je w mocy lub przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd niższej instancji. Skarga kasacyjna, wniesiona do Sądu Najwyższego, ma natomiast na celu wykrycie ewentualnych uchybień prawnych w orzeczeniu sądu niższej instancji i może doprowadzić do uchylenia tego orzeczenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.